Проект Договору

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

про надання послуг з управління багатоквартирним будинком

м. Київ.                          ————

Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Затишна оселя», (04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 3, корпус 1, ідентифікаційний код юридичної особи 39882677), в особі директора Козачук Н.А., яка діє на підставі Статуту, (далі – управляюча компанія, управитель) та співвласники багатоквартирного будинку № 2-Г, що знаходиться у місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграда, в особі уповноваженої співвласниками особи (осіб)  _____________________________________________________________________________________, який діє на підставі рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку (протокол № 1 від 09.11.2015 р.) (далі – співласниквласник, замовник) іменовані разом – Сторони, діючи  на підставі рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку (протокол № 1 від 09.11.2015 р.) уклали цей Договір про наступне:

 

Загальні положення 

Для цілей цього Договору застосовуються наступні визначення:

співвласник багатоквартирного будинку (далі – співвласник) – власник квартири або нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку

уповноважена особа (особи) – обрана зборами співвласників особа (особи) для  укладання договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, та для здійснення контролю за виконанням цього договору

 

Предмет договору 

 1. Управитель зобов’язується надавати замовникові послуги з управління будинком та прибудинковою теритрією (далі – об’єкт), для забезпечення його сталого функціонування відповідно до цільового призначення, збереження його споживчих властивостей та організації забезпечення потреби власників, співвласників, наймачів, орендарів окремих житлових і нежитлових приміщень (далі – мешканці об’єкта) у своєчасному отриманні послуг відповідної якості (далі – послуги), а замовник надає право управителю отримувати плату за виконання своїх обов’язків, а також кошти для відшкодування здійснених ним витрат з управління об’єктом.
 2. Загальні відомості про об’єкт зазначаються в додатку 1 до цього договору, який є його невід’ємною частиною.
 3. В управління передається майно об’єкта, що належить власникам (співвласникам) окремих приміщень на праві спільної власності.
 4. У разі, коли згідно з договором управителю доручається виконання не всіх функцій з управління об’єктом, решту функцій замовник виконує самостійно

 

 1. Перелік послуг з управління багатоквартирним будинком 
 • Прибирання прибудинкової території
 • Прибирання сходових клітин
 • Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення)
 • Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі
 • Технічне обслуговування ліфтів
 • Обслуговування систем диспетчеризації
 • Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації
 • Дератизація
 • Дезинсекція
 • Обслуговування димовентиляційних каналів
 • Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики й димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності
 • Поточний ремонт конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем ГВП і ХВП, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів
 • Поливання дворів, клумб і газонів
 • Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами
 • Експлуатація номерних знаків будинків
 • Освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води
 • Енергопостачання для ліфтів
 • Організація управління будинком

За погодженням сторін, управителем можуть надаватись інші послуги, про що укладається відповідна додаткова угода, яка є невідємною частиною даного договору.

 

Порядок і форма оплати послуг управителя

 1. Сторони погодилися, що за цим договоромкожен співвласник відшкодовує Управителю витрати на утримання будинку та прибудинкової території та оплачує за надані Управителем послуги з управління згідно п. 5 цього договору, які включаються до тарифу. Тариф за надання послуг, при оплаті послуг до 20 числа місяця, наступного за місяцем надання послуг становить ______________________  (згідно пакету послуг),  тариф при оплаті послуг, що здійснюється після 20 числа місяця, що настає за місяцем надання послуг, становить ______________________  (згідно пакету послуг). Послуги оплачуються співвласником не пізніше 30 числа місяця наступного за місяцем надання послуг. Розрахунок вартості послуг здійснюється згідно вказаного тарифу, пропорційно площі належного співвласнику на праві власності квартири/приміщення.

У разі несвоєчасного та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з управління, замовник зобов’язаний сплачувати пеню в розмірі 0,2 (нуль цілих дві десятих) відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені розпочинається з десятого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги з управління. Граничним строком внесення плати за послуги є 20 число місяця, що настає за розрахунковим. При цьому пеня за кожний місяць нараховується окремо. Нарахування пені здійснюється управителем багатоквартирного будинку.

Вартість послуг вказана у пункті 6 Договору залишається незмінною, та може  коригуватись управителем в односторонньому порядку відповідно до індексу інфляції, встановленого станом на останній день базового року, а також у зв’язку із збільшенням вартості енергоносіїв, водопостачання та водовідведення тощо. Вартість послуги управителя може бути змінена шляхом внесення змін до договору.

7. Вартість та порядок оплати додаткових послуг управителя визначається за погодженням сторін та оформляється додатковими договорами, які є невід’ємною частиною цього договору.

 

 

Права та обов’язки сторін

8Замовник зобов’язаний:

1) передати протягом місяця після укладення цього договору об’єкт в управління та необхідну достовірну документацію в повному обсязі з оформленим актом прийняття-передачі об’єкта в управління з управління (з балансу) згідно з додатком 1 (далі – акт прийняття-передачі об’єкта);

2) письмово попередити управителя про те, що об’єкт обтяжений заставою (у разі коли в управління передається заставлений об’єкт) та (або) сервітутом;

3) погоджувати річні фінансовий, господарський та перспективний плани управителя протягом одного місяця з моменту подання або внесення пропозицій щодо їх коригування.

4) подавати управителю в разі незгоди з обсягами та очікуваною вартістю фінансування окремих заходів обґрунтовані письмові вказівки щодо коригування фінансового, господарського та перспективного планів;

5) не втручатися у фінансову та господарську діяльність, що провадиться управителем згідно з погодженими планами;

6) погоджувати протягом трьох робочих днів з дати подання управителем укладений між управителем та підрядником договір про виконання робіт з ремонту об’єкта, а також підтвердні документи про фактичне виконання робіт згідно із зазначеним договором або подавати обґрунтовану письмову відмову;

7) брати участь у розгляді спорів між управителем та виробниками (виконавцями) житлово-комунальних послуг, власниками (співвласниками), орендарями, наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта;

8) про ініціювання внесення змін до договору або його розірвання письмово повідомляти управителя не пізніше, ніж за три місяці до запропонованої дати. Про прийняте загальними зборами співвласників рішення про дострокове розірвання даного договору письмово повідомляти управителя не пізніше, ніж за два місяці до запропонованої дати розірвання договору.

9) у разі несвоєчасного здійснення платежів за надані Управителем послуги з управління згідно п. 5 та п. 6 цього договору, сплачувати пеню в установлених договором розмірах.

 

9Замовник в особі уповноваженої особи має право:

1) вимагати повернення майна об’єкта після закінчення дії договору, крім об’єкта, відчуженого за його згодою;

2) у разі виникнення претензій до управителя подавати їх у письмовій формі протягом десяти робочих днів від дати виникнення, а також одержувати від управителя повну та достовірну інформацію про управління об’єктом;

3) перевіряти наявність та правильність ведення управителем документації, передбаченої правилами управління будинком, затверджених Мінрегіоном (далі – правила управління будинком);

4) у разі виявлення недоліків повертати на доопрацювання управителю фінансовий, господарський та перспективний плани;

5) здійснювати контроль за якістю надання управителем послуг з управління об’єктом у порядку, передбаченому пунктом 12 договору;

6) вносити управителю пропозиції щодо надання послуг, виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження, що не передбачені цим договором та рішеннями органу місцевого самоврядування;

7) подавати пропозиції щодо внесення змін до цього договору;

8) ініціювати розірвання цього договору у випадках та на умовах, що передбачені в ньому.

 

10Управитель зобов’язаний:

1) прийняти протягом місяця об’єкт в управління та необхідну достовірну документацію в повному обсязі з оформленням акта прийняття-передачі об’єкта (додаток 1);

2) надавати послуги відповідно до вимог правил управління будинком, у тому числі:

планувати заходи щодо збереження і сталого функціонування об’єкта та організовувати надання його мешканцям житлово-комунальних послуг відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

вести передбачену законодавством звітність, а також технічну документацію щодо стану об’єкта;

забезпечувати належну експлуатацію та утримання об’єкта відповідно до його цільового призначення і здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир та приміщень такого об’єкта;

вживати в установлений законодавством строк заходів до ліквідації аварійних ситуацій та усунення порушень якості послуг;

забезпечувати своєчасну підготовку об’єкта та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

надавати необхідну інформацію мешканцям об’єкта, а також власникам (співвласникам) окремого приміщення, які в ньому не проживають, та реєструвати їх звернення в установленому законодавством порядку в разі виникнення аварії або тимчасового припинення надання послуги, передбаченої цим договором;

розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги мешканців об’єкта, а також власників (співвласників) окремих приміщень об’єкта, які в ньому не проживають, і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження якості. Вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

вживати заходів для енергозбереження відповідно до погодженого із замовником плану;

3) відокремити об’єкт, переданий в управління згідно з актом прийняття-передачі, від власного майна, а також від іншого майна замовника шляхом ведення самостійного обліку;

4) здійснювати управління майном особисто, а також укладати договори із співвиконавцями на виконання окремих видів робіт;

5) у разі вчинення будь-якого правочину щодо об’єкта повідомляти осіб, учасників такого правочину про те, що він є управителем, а не власником майна;

6) подавати замовникові у повному обсязі достовірну інформацію про управління об’єктом протягом місяця з моменту отримання відповідного запиту;

7) планувати та провадити діяльність з управління об’єктом відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

8) письмово попереджувати замовника про наслідки невжиття або зволікання із вжиттям окремих заходів;

9) вести та зберігати документацію, передбачену правилами управління будинком;

10) проводити огляд основних конструктивних елементів будинків і споруд об’єкта, за результатами якого складати відповідні акти та забезпечувати проведення профілактичних, поточних, капітальних (за додатковим замовленням) та аварійних ремонтів згідно із стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами щодо строків та регламентами;

11) здійснювати контроль за своєчасним наданням послуг відповідної якості, проводити перерахунок розміру плати за послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі;

12) вести для об’єкта банківський рахунок, передбачений правилами управління будинком;

13) сплачувати вартість виконаних робіт з капітального ремонту об’єкта за умови погодження із замовником договору про виконання таких робіт, укладеного між управителем та підрядником, а також за наявності підтвердних документів;

14) надавати мешканцям об’єкта в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін (тарифів), норми споживання, режим надання послуг та їх споживчі властивості;

15) подавати щороку до 1 квітня замовникові письмовий звіт про результати своєї діяльності за попередній рік та стан виконання фінансового, господарського та перспективного планів.

 

11Управитель має право:

1) від свого імені вчиняти щодо об’єкта правочини, необхідні для дотримання правил управління будинком, з урахуванням обмежень, установлених цим договором;

2) вимагати протягом дії цього договору усунення порушень своїх прав на управління об’єктом від третіх осіб, зокрема пред’являти позов про витребування майна з чужого незаконного володіння або усунення порушень своїх прав;

3) доручати за письмовою згодою замовника довіреній особі вчиняти від свого імені дії, необхідні для управління об’єктом. Управитель несе відповідальність за дії обраної ним довіреної особи;

4) отримувати від замовника у повному обсязі достовірну документацію відповідно до правил управління будинком, а також обґрунтовані письмові вказівки щодо коригування фінансових, господарських, перспективних планів, невжиття або відстрочення вжиття окремих заходів;

5) визначати виконавців окремих послуг, укладати в установленому законодавством порядку договори з виробниками, виконавцями, мешканцями об’єкта і контролювати виконання умов таких договорів;

6) вносити замовникові пропозиції щодо надання додаткових послуг, виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження, що не передбачені цим договором, та укладати відповідні договори;

7) отримувати на поточний банківський рахунок плату від співвласників об’єкта за надані послуги;

8) отримувати плату за виконання своїх обов’язків, а також кошти для відшкодування здійснених ним витрат з управління об’єктом

9) доступу в приміщення об’єкта з метою ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів у визначеному законом порядку.

 

Порядок здійснення контролю за якістю наданої послуги

 

12Замовник в особі уповноваженої особи:

здійснює контроль за якістю наданої послуги та ефективністю управління об’єктом шляхом проведення спеціальною контрольною комісією обстеження його технічного стану та опитування (анкетування) мешканців об’єкта, а також власників (співвласників) окремих приміщень об’єкта, які в ньому не проживають, щодо якості надання управителем послуг згідно з додатками 2 і 3 до цього договору;

має право висунути претензії до якості послуг з управління об’єктом, що оформлюються у вигляді звернення за підписом власників квартир та нежитлових приміщень площа яких разом перевищує 30 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

 

Відповідальність сторін і розв’язання спорів

13. У разі порушення своїх зобов’язань сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання.

14. Сторони не несуть відповідальності у разі, коли порушення зобов’язань за цим договором сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання зобов’язання.

15. Управитель несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну замовника в розмірі та порядку, що визначаються законодавством.

Управитель не несе відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну замовника та мешканців об’єкта, якщо така шкода спричинена обставинами непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру) або діями замовника, наймачів та орендарів житлових і нежитлових приміщень об’єкта, третіх осіб.

16. Спори між сторонами розв’язуються шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

 

Строк дії цього договору та інші умови

17. Цей договір набирає чинності з дати його підписання і діє строком в один рік. У разі, неприйняття у встановленому порядку загальними зборами співвласників багатоквартирного будинку рішення про припинення дії даного договору за один місяць до спливу його строку, договір вважається діючим на тих же умовах та на такий же строк.

18. Передача об’єкта в управління не тягне за собою переходу права власності, довірчої власності на такий об’єкт до управителя.

19. У разі відсутності при передачі об’єкта в управління документів, передбачених правилами управління будинком, такі документи поновлюються або складаються за рахунок коштів управителя.

20. Зміни до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін.

Додаткові договори та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, коли їх викладено у письмовій формі та підписано сторонами.

21. Дія цього договору припиняється в разі:

ліквідації або реорганізації юридичної особи- управителя,

відмови замовника від виконання цього договору внаслідок відчуження ним понад 50 відсотків майна об’єкта;

 1. Замовник має право ініціювати розірвання цього договору у випадку:

відмови управителя або замовника від управління у зв’язку з неможливістю для управителя особисто здійснювати управління об’єктом;

складення негативного акта оцінки технічного стану об’єкта за результатами контролю за якістю наданих управителем послуг та встановлення невиконання управителем своїх зобов’язань;

одержання негативних результатів опитування (анкетування) мешканців об’єкта, щодо якості наданих управителем послуг;

одержання негативних результатів обстеження технічного стану об’єкта, спричинених невиконанням управителем своїх зобов’язань.

Для розірвання договору з ініціативи замовника необхідним є прийняття співвласниками рішення в порядку, визначеному ч. 2 та ч. 6 ст. 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

23. Правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього договору і не врегульовані ним, регулюються відповідно до законодавства.

24. У разі припинення дії цього договору об’єкт передається замовникові із складенням акта прийняття-передачі.

25. Цей договір складений на _____ сторінках у трьох примірниках: по одному примірнику для сторін та один примірник для Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації, кожний примірник має однакову юридичну силу

Реквізити сторін

ЗамовникУправитель
Співвласники багатоквартирного будинку № 2-г, що знаходиться у місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграда

Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Затишна оселя»,

04210, м. Київ, вул. Оболонська набережна, будинок 3, корпус 1,

ідентифікаційний код юридичної особи 39882677

Уповноважена особа

_____________
(підпис)
________________________
(прізвище та ініціали)
_________
(підпис)
__________________________

 

(прізвище та ініціали)

  МП 

Додаток до договору 1. Акт виконаних робіт.

Додаток до договору 2. Порядок обстеження технічного стану об’єкту.

Додаток до договору 3. Порядок анкетування власників багатоквартирного будинку з питання якості надання послуг.